A3+ Super B Paper Size Dimensions In mm

A3+ Super B
-

A3+ Super B
-

A3+ Super B
-

A3+ Super B
-

A3+ Super B
-

330 x 483 mm

Passport

-
35 x 45
mm

2R

-
64 x 89
mm

LD, DSC

-
89 x 119
mm

3R, L

-
89 x 127
mm

LW

-
89 x 133
mm

KGD

-
102 x 136
mm

4R, KG

-
102 x 152
mm

2LD, DSCW

-
127 x 169
mm

5R, 2L

-
127 x 178
mm

2LW

-
127 x 190
mm

6R

-
152 x 203
mm

8R, 6P

-
203 x 254
mm

S8R, 6PW

-
203 x 305
mm

11R

-
279 x 356
mm

A3+ Super B

-
330 x 483
mm

Passport

-
35 x 45
mm

2R

-
64 x 89
mm

LD, DSC

-
89 x 119
mm

3R, L

-
89 x 127
mm

LW

-
89 x 133
mm

KGD

-
102 x 136
mm

4R, KG

-
102 x 152
mm

2LD, DSCW

-
127 x 169
mm

5R, 2L

-
127 x 178
mm

2LW

-
127 x 190
mm

6R

-
152 x 203
mm

8R, 6P

-
203 x 254
mm

S8R, 6PW

-
203 x 305
mm

11R

-
279 x 356
mm

A3+ Super B

-
330 x 483
mm

Passport

-
35 x 45
mm

2R

-
64 x 89
mm

LD, DSC

-
89 x 119
mm

3R, L

-
89 x 127
mm

LW

-
89 x 133
mm

KGD

-
102 x 136
mm

4R, KG

-
102 x 152
mm

2LD, DSCW

-
127 x 169
mm

5R, 2L

-
127 x 178
mm

2LW

-
127 x 190
mm

6R

-
152 x 203
mm

8R, 6P

-
203 x 254
mm

S8R, 6PW

-
203 x 305
mm

11R

-
279 x 356
mm

A3+ Super B

-
330 x 483
mm

Question & Answer

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In mm Are 330 x 483 mm

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In cm Are 33 x 48.3 cm

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In m Are 0.33 x 0.483 m

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In inches Are 13 x 19 inches

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In points Are 935.5 x 1369.3 points

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In picas Are 77.9 x 114.1 picas

The A3+ Super B Paper Size Dimensions In px@300ppi Are 3898 x 5705 px